בית חדשות הפיסגה

"ביטול קווי אוטובוס ישירים מצפון העיר למרכז העיר עלול ליצור תלות מוחלטת של התושבים ברכבת הקלה ופגיעה קשה ברמת השירות לנוסעים"

דוא הדפסה PDF

בשבוע שעבר פרסם מבקר המדינה דו"ח שכלל פרק נרחב המתייחס לשינויים במערך התחבורה הציבורית בירושלים בעשור האחרון. בשנת 1997 אישרה הממשלה מדיניות ארצית להתמודדות עם בעיית העומס בכבישים, על ידי מתן עדיפות לתחבורה הציבורית. "צוות תכנית אב לתחבורה" הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני – ירושלים הכין את התכנית לארגון מחדש של התחבורה בירושלים. מבקר המדינה התייחס בביקורתו לביצוע המדיניות בלי לתהות על עצם נכונותה, האם הצליחה להעביר נוסעים מהתחבורה הציבורית לפרטית (הנתונים מצביעים על מגמה הפוכה) ועל השפעת המדיניות על נוסעי כלי הרכב הפרטיים.חלק גדול ממסקנות מבקר המדינה ידועות מזה תקופה ארוכה לקוראי "קול הפסגה", אנו צפינו מראש את ההתנהלות השלומיאלית של הרשויות שהעדיפו פתרונות פופוליסטיים בלי להתחשב יותר מידי בטובת התושבים. בעקבות אירועי החודשים האחרונים הוכח כי מאבקה של חברת מועצת העיר יעל ענתבי נגד ביטול קווי האוטובוס מפסגת זאב היה מוצדק וגרם לכך שבימים ובשעות שהרכבת לא עובדת יש תחליף מיידי לרכבת הקלה ע"י קווי האוטובוס הקיימים.מבקר המדינה כותב בדו"ח כי היעדים שנקבעו בירושלים היו כלליים בלבד: קיצור משך הנסיעה, הקטנת רמת זיהום האוויר במרכז העיר והוצאת קווי אוטובוסים ממרכז העיר. לא נקבעו מדדים כמותיים ברורים המאפשרים השוואה בין התכנית לביצוע. לאחר הארגון מחדש לא נערכה בדיקה כוללת של זמן ההגעה של הנוסע מתחנת המוצא ליעד, כדי לוודא שאכן הארגון מחדש הביא לשיפור השירות לציבור בירושלים.המבקר כותב כי במתן הבלעדיות לזכיין  הרכבת בחוזה שנחתם עוד ב-2002 לא התחשבו במידה מספקת בשמירה על טובת התושבים, דבר שהגביל את תכנון קווי האוטובוסים בירושלים. משרד  התחבורה גם לא קבע כמטרת-על את שיפור השירות לנוסעים על ידי פיתוח חלופות של מגוון אמצעי תחבורה לנוחותם ולרווחתם של הנוסעים ולא בחן את התועלת הממשית לציבור לעומת הנזק העלול להיגרם לו בהיעדר חלופות נוספות.טרם הפעלת הרכבת הקלה באוגוסט 2011 משרד התחבורה לא הכין תכנית מפורטת לאופן הפעלת מערך האוטובוסים בעיר למקרה שהרכבת הקלה לא תעמוד ברמת השירות הנדרשת על פי החוזה או ברמות הביקוש. המשרד גם לא דאג לעגן זאת בהסכם עם הזכיין.יישום "הפעימה הצפונית" - ביטול קווי האוטובוס הישירים מפסגת זאב ונווה יעקב למרכז העיר והחלפתם בקווים מזינים לרכבת. יותיר לדעת מבקר המדינה בידי הנוסעים משכונות צפון-מזרח העיר רק את הברירה של הרכבת הקלה. הפניית כל נוסעי התחבורה מפסגת זאב ונווה יעקב (וכעת  גם תושבי בנימין, ראו כתבה נפרדת) לרכבת הקלה תיצור עומס ברכבת, במיוחד בשעות השיא, ותלותם בה עלולה לפגוע באיכות השירות. משרד  התחבורה לא קיים הליך מסודר של הפקת לקחים מבעיות התכנון ב"פעימה הצפונית", ולא הציג תכנית מתוקנת ומותאמת לצורכי התושבים בשכונות הצפוניות.משרד התחבורה מסר למבקר המדינה כי הוא עדיין איתן בדעתו לבצע את הפעימה הצפונית בצפון ירושלים ומחכה להזדמנות המתאימה.הדו"ח קובע כי אף שעברו שנתיים מתחילת הפעלת הרכבת, טרם נחתם בין המדינה לאגד הסכם על נוהל להפעלת אוטובוסים ציבוריים בעת השבתה של הרכבת. מצב כזה אף לא תורגל, ולא נקבעו תעריפי השירות - כל זאת בניגוד למתחייב מהסכם הסובסידיה עם אגד מ-2005.משרד התחבורה גם לא דאג שהתכנית להצגת מידע בזמן אמת בתחנות האוטובוס בירושלים תבוצע מיד עם תחילת יישום הארגון מחדש בעיר. שנתיים לאחר הפעלת הרכבת הקלה, השירות ניתן רק ב-50 תחנות אוטובוס, וכניסוי בלבד. כמו כן המסלול לתחבורה ציבורית בציר בר-אילן, למשל, לא נסלל, בניגוד לתכנית.הסטת קווי התחבורה הציבורית לרחובות אגריפס ושטראוס יצרה פקק תנועה בלתי-פוסק ברחובות אלה, ובכך לא הושגה אחת המטרות של הקמת הרכבת הקלה - הוצאת חלק מהאוטובוסים ממרכז העיר, צמצום הפקקים והורדת רמת זיהום האוויר במרכז העיר.לדעת המבקר על משרד התחבורה לדאוג כי השינויים בתחבורה ישיגו את מטרת-העל לשיפור השירות לציבור, ובכל מקרה להבטיח שמירה על טובת משתמשי התחבורה. היות שלא יושמו מרכיבים מהותיים רבים בתכנית, כגון הפעלת קווי אוטובוס מהירים, מתן עדיפות לתחבורה הציבורית ברמזורים והעלאת נוסעים לאוטובוסים מארבע דלתות - נפגעה אפקטיביות התכנית וזמני נסיעה לא התקצרו.ביקורת משרד מבקר המדינה על הארגון מחדש של התחבורה בירושלים העלתה ליקויים רבים. בהתקשרות המדינה בחוזה עם הזכיין לא הובטחו התנאים הנחוצים לשם שמירה על טובת הציבור, בעיקר טובת משתמשי התחבורה . קווי ה-BRT - אוטובוסים רבי קיבולת עם עמדות תיקוף ועליה מ 4 דלתות שתוכננו לשמש עמוד התווך של מערך הקווים החדש לא הופעלו, ובמקומם באותם מסלולים פועלים קווי אוטובוס של אגד אשר אינם עומדים באמות המידה שהוגדרו לקווים המהירים.הארגון מחדש בתחבורה בירושלים הצריך תיאום בין גורמים רבים כגון: עיריית ירושלים, הזכיין, אגד, משטרת ישראל, ומינהלים קהילתיים שייצגו את תושבי העיר, בנוסף לתיאומים בין משרדי ממשלה שונים - כגון משרד התחבורה ומשרד האוצר. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה, כי נוכח העובדה שהליך הארגון מחדש של התחבורה ארך שנים רבות, היה בידי משרד התחבורה והצוות להתארגן באופן מיטבי לתכנן ולהסדיר את קווי ומסלולי האוטובוסים, כדי לענות על צרכי תושבי ירושלים. הממצאים שהעלה משרד מבקר המדינה בדו"ח, מצביעים על ליקויים בהתנהלות משרד התחבורה האחראי בין השאר על תכנון התחבורה הציבורית ולערוך שינויים מתחייבים במערך התחבורה בכלל ובמטרופולינים בפרט.בביקורת נמצא כי לאחר הארגון מחדש לא נערכה בדיקה כוללת של זמן ההגעה של הנוסע מתחנת המוצא ליעד, כדי לוודא שאכן המיזם היטיב עם השירות לציבור בירושלים.כחודשיים לאחר תחילת ההפעלה המסחרית של הרכבת הקלה שונה מסלולם של קווי אוטובוס רבים בשכונות בדרום-מערב העיר (קריית היובל, בית וגן וקריית מנחם), והם הוסבו לשמש קווים מזינים לתחנות הרכבת הקלה בהר הרצל. עם ביצוע הפעימה בינואר 2012, התלוננו תושבים רבים וכמה מינהלים קהילתיים בפני המשרד על המעברים הכפויים בין אמצעי התחבורה השונים (אוטובוס ורכבת) כדי להגיע למרכז העיר ולשכונות אחרות בעיר, ועל התארכות זמן הנסיעה לכמה מהיעדים.תושבים רבים התלוננו על כפיית דרך הנסיעה שמשולבת בו נסיעה באוטובוס לתחנת הרכבת, המתנה לרכבת, ולפעמים אף נסיעה נוספת בקו אוטובוס.מהביקורת עולה כי הסטת כל התנועה מהשכונות הדרומיות לרכבת הקלה, יצרה עומס מיותר ברכבת הקלה גם שלא בשעות השיא. הסטת תנועה זו גם האריכה את משך הנסיעה של תושבי ירושלים היות שחייבה מעבר דרך מרכז העיר, ובכך הרעה את שירותי התחבורה בירושלים. לדעת משרד מבקר המדינה על משרד התחבורה לשקול מחדש את השינוי במערך קווי התחבורה בירושלים באופן שיענה על צורכי התושבים, במיוחד אלה שיעדם אינו מחייב מעבר במרכז העיר. התברר כי בתכנון מפת הקווים לא הייתה התחשבות מספקת בניתוק הגיאוגרפי של פסגת זאב ונווה יעקב ממרכז העיר, וכי ביטול קווי אוטובוס ישירים מצפון העיר למרכז העיר עלול ליצור תלות מוחלטת של התושבים ברכבת הקלה ופגיעה קשה ברמת השירות לנוסעים. התכנון לבטל את הקווים המובילים מצפון-מזרח ירושלים לרחבי העיר ולהותיר קווים מזינים בלבד בהתאם להסכם עם זכיין הרכבת הקלה, עלול להביא לפגיעה במשתמשי התחבורה ולהחמצת המטרה שהייתה אמורה להיות נר לרגלי המתכננים - לשפר את השירות לנוסעים.לדעת משרד מבקר המדינה, על המשרד ועל כל הגורמים האחראים לניהול התחבורה בירושלים להציע פתרון הולם לתושבי פסגת זאב ונווה יעקב, שישתלב באופן מיטבי עם השירות לתושבי כלל שכונות צפון-מזרח ירושלים ועם מערך התחבורה ובכלל זה הרכבת הקלה לדעת מבקר המדינה, על משרדי התחבורה והאוצר ועל הצוות לבחון מחדש את מערך השירות לנוסעים בתחבורה בירושלים, מתוך ראייה כוללת של טובת המשתמשים ומתוך שאיפה להפיק את מרב התועלת מן ההשקעה בתשתיות התחבורה בעיר, במיוחד נוכח הסכומים הגדולים המוזרמים הן לזכיין הרכבת הקלה והן לאגד, כמפעילי התחבורה הגדולים בעירלהסכם הסובסידיה שנחתם בין הממשלה לבין אגד ב-2005 נוסף נספח הדן בהפעלת הרכבת הקלה בירושלים. אגד התחייב בפני המשרד להעמיד במהירות האפשרית תחבורה חלופית בכל עת שהרכבת הקלה לא תפעל, אולם המשרד לא סיכם עם אגד את מחיר השירות.עד מועד סיום הביקורת - שנתיים לאחר תחילת הפעלת הרכבת הקלה - טרם נחתם בין המדינה לאגד נוהל להפעלת תחבורה בעת השבתת הרכבת הקלה, לא תורגל מצב כזה ולא נקבעו תעריפי השירות - בניגוד למתחייב מההסכם.משרד מבקר המדינה מעיר כי משום שחלקים מרכזיים של התכנית לא בוצעו השירות של התחבורה לחלק מתושבי העיר לא שופר במידה מספקת ובחלקים מסוימים אף הורע. על משרדי התחבורה והאוצר ללמוד מהליקויים בביצוע עד עכשיו ולפעול לשיפור מצבם של התושבים שנפגעו. במקביל, עליהם לפעול להשלמת הארגון מחדש שאמורה להביא פתרונות כוללים לטווח ארוך, כדי להבטיח שיפור השירות לנוסעים.המסקנה שלנו מהדו"ח היא כי לא תמיד ניתן לסמוך על הרשויות החל  ממשרדי הממשלה ועד המינהל הקהילתי ולכן על התושבים להיות מעורבים יותר ולפעול באמצעות צוותי פעולה ללחץ על הרשויות לפעול לטובת התושבים.

 

שורש הבעיה בירושלים - מחנה הפליטים שועאפט

דוא הדפסה PDF

מצב הביטחון בצפון ירושלים משליך על מצב הביטחון בכל העיר ועכשיו גם בכל הארץ עם פיגועים וניסיונות לפיגועים.  תושבים מפסגת זאב עדיין מתלוננים על הנעשה בשועאפט שמעבר לגדר ההפרדה מבלי שכוחות הביטחון יתנו מענה הולם הן לקולות המואזין שבזמן האחרון גברו והתארכו, הן ליריות שנורות ללא תגובה והן לכך שתושבים מעבר לגדר ההפרדה עוברים בקלות אל פסגת זאב בעזרת סולם שהם מציבים בסמוך לגדר ההפרדה. משום מה, אלפי השוטרים שהוכנסו כתגבור לירושלים נמנעים מלטפל טיפול מקיף באזור זה. בפגישה שנערכה לפני זמן לא רב עם תושבי שועאפט שמעבר לגדר ההפרדה עם חברות המועצה יעל ענתבי ולורה ורטון, פנו התושבים בבקשה שמדינת ישראל תיכנס לתוך השכונה ותעשה שם סדר, גם תיתן שירותים וגם תאכוף את החוק כי היום יש שם שלטון של חמאס ותנזים, עם הרבה כלי נשק, סמים והפרות חוק משמעותיות.  לאחר הפיגוע האחרון בתחנת הרכבת בגבעת המבתר בו נרצח בפיגוע נרצח קצין מג"ב פקד ג'דעאן אסעד, החליט מפקד מחוז ירושלים החדש, צ'יקו אדרי, בתיאום עם עיריית ירושלים וחברת סיטיפס להציב בטונדות בתחנות הרכבת על מנת למנות פיגועי  דריסות.
כזכור, שבועיים לפני כן אירע באותו מקום  אירוע פיגוע דריסה נוסף, בו נרצחו התינוקת חיה זיסל ברון וימימה מוסקרה הי"ד.לאחר הצבת הבטונדות היו רבים שתקפו את המהלך. אחד מהם הוא שר הכלכלה נפתלי בנט, שמתח על כך  ביקורת חריפה וכך כתב בדף הפייסבוק שלו:"הבטונדות ברכבת הקלה הן פרס לטרור. הפתרון לטרור אינו לשים יהודים מאחורי גדרות ובטונאדות, אלא להרתיע את הרוצחים. כשהיו פיגועים באוטובוסים שמו מאבטחים בכל אוטובוס, הם עברו לטילים בדרום אז מיגנו את בתי הספר, כשהם עשו פיגועים ברחנו מגוש קטיף, ואז הם ירו יותר טילים ובתגובה הקמנו את כיפת ברזל, כשעצרנו טילים הם באו במנהרות מתחת לאדמה, חטפו את שליט ואז שחררנו מחבלים בעיסקה נוראית, כשחטפו נערים ורצחו אותם האשמנו את הטרמפים, כשירו ביהודה גליק דיברו על הבידוק של המסעדה לעובדים....הפתרון הוא הרתעה, לא התגוננות. הפיתרון הוא לא קונספציית כיפת הברזל, אלא אגרוף הברזל. עשינו את זה בחומת מגן ביו"ש והטרור נעצר, אפשר לעשות את זה גם עכשיו בירושלים. צריך אומץ, וצריך החלטה. מי שלא יודע לעשות את זה, שיגיד".בינתיים רכשה עיריית ירושלים עוד אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לה ולכוחות הביטחון לצפות בנעשה במקומות אסטרטגיים, על מנת הן לנסות למנוע פיגועים והן במקרי של הפרות חוק, לתפוס במיידית את מפירי החוק ולהעניש אותם  בהתאם. בשבוע שעבר העלה אתר 0404 תמונות קשות של וידאו  משועפט, לאחר שמחבלים זרקו בקבוקי תבערה על פילבוקס  של מג״ב.בסרטון נראים הלוחמים נואשים בעמדה ורק מתפללים שהיא לא תעלה באש. קצין במג״ב אמר לחדשות 0404: ״הגענו לתגבר כאן את הכוחות ובפירוש קיבלנו הוראה בתדריכים לא להגיב - אלא רק לבצע נוהל מעצר חשוד. במקרים כאלה, עד שהלוחמים יתחילו בנוהל, הם עלולים חס וחלילה להשרף״.
נאומו של ראש הממשלה ביום שלישי השבוע, מראה אולי על שינוי במגמת ההתייחסות לנעשה:ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הצעדים עליהם החלטנו כוללים הגברת הכוחות בשטח ברחבי הארץ כדי להגביר את הביטחון שלכם אזרחי ישראל, הריסת בתי מחבלים, יד קשה וענישה מוגברת נגד מיידי אבנים וזורקי בקבוקי תבערה, קנסות להורים של ילדים ונערים שזורקים אבנים, פעולת הוצאה מחוץ לחוק של הגורמים המתסיסים בירושלים ועוד צעדים". יחד עם זאת כבר בעבר היו נאומים והחלטות של ראש הממשלה שלא בוצעו בפועל.
חברת מועצת העיר יעל ענתבי כתבה שוב לראש הממשלה מכתב מפורט בו היא פורשת את משנתה כי שורש הבעיה הוא האזור של מחנה הפליטים שועאפט. כאשר נבנתה גדר ההפרדה הושאר אזור מחנה שועאפט, שכונת השלום והחלק הישראלי של ענאתה מחוץ לגדר ההפרדה. מצב זה הביא לכך שעשרות אלפי תושבים ערבים עם תעודות זהות כחולות עברו לגור בחלק המערבי של שועאפט וגם בשכונות יהודיות, הגבעה הצרפתית ופסגת זאב. את מקומם של תושבים אלו תפסו ערבים מכל רחבי יהודה ושומרון שהתיישבו בבתים שפונו, על אף שהם שוהים בלתי חוקיים, בשטחה של ירושלים ומדינת ישראל. מכיוון שאין שום מחסום בין שועאפט שמעבר לגדר ההפרדה ולשטחי יהודה ושומרון הרי שכל ערבי משכם, ג'נין ורמאללה יכול להגיע באין מפריע לאזור הגובל בפסגת זאב מזרח. בנוסף לתוספת עשרות אלפי הערבים לאזור, חוסר השליטה והפקרת הריבונות הביאו לכך שבמקום נבנים מבנים רבי קומות בכמויות גדולות, מבנים אלו נבנים כמובן ללא רישיונות בניה, במקרים רבים יסודות המבנים אינם עומדים בתקנים ודווקא במקום רגיש הקרוב לשבר הסורי אפריקאי ומועד לרעידות אדמה.התעלמות נוספת של הממשלה והטמנת הראש בחול היא פעילות האום באמצעות אונר"א במחנה הפליטים שועאפט. בכל העולם מקובל כי פליטים מאבדים את התואר פליט לאחר 10 שנים של שהיה במקום אחר. רק לגבי הערבים הוחלט על כללים שונים וכך כל מי שעזב את מדינת ישראל במלחמת העצמאות ב 1948, צאצאיו וצאצאי צאציו כולם נחשבים לפליטים ומקבלים סיוע מהאו"ם. בעזה ראינו את שיתוף הפעולה בין אונר"א לחמאס ומתברר כי גם בירושלים אונר"א מתחזק את מחנה הפליטים שועאפט הנמצא בתוך שטח ירושלים ומדינת ישראל. התעלמות ראש הממשלה ממצב אבסורדי זה גוררת השפעה של אנשי חמאס השולטים במקום על כל הערבים בירושלים. ולכן פנתה יעל ענתבי שוב לביבי נתניהו שיפנים את המצב ויתחיל לפעול לכיבוש מחדש של ירושלים שמעבר לגדר ההפרדה. למכתבים הקודמים ענו ממשרד ראש הממשלה שהנושא הועבר לטיפולו של השר לביטחון פנים, שכולנו רואים את תיפקודו .

 

לאחר פעילות של יותר משנתיים: החל ביצוע גלאי רכב ולחצני הולכי רגל לאורך שד' יקותיאל אדם

דוא הדפסה PDF

עם הפעלת הרכבת הקלה נערכו שינויים ברמזורים לאורך שד' יקותיאל אדם כך שלעיתים לוקח דקות ארוכות לעבור את הקטע הקצר שבין צומת מאיר גרשון לעוזי נרקיס. עומס התנועה בציר משפיע לעיתים גם על כל התנועה בפסגת זאב מזרח כתוצאה מכך שכלי רכב נתקעים בפקק לאורך כל רח' מאיר גרשון. כאשר דרשה חברת מועצת העיר יעל ענתבי לשנות את תזמוני הרמזורים התברר כי העירייה לא רשאית לבצע שינויים וזאת מכיוון שבהסכם בין הממשלה למפעילת הרכבת הקלה, סיטיפס, נכתב כי האחריות לרמזורים לאורך תוואי הרכבת היא של סיטיפס.לאחר פגישות רבות כולל סיורים בשטח הצליחה יעל ענתבי להביא לכך שההסכם שונה לגבי פסגת זאב והוחלט כי ביצוע שינויים ברמזורים בפסגת זאב יתבצע בשיתוף שני הצדדים.בעקבות ההחלטה הוסכם על מהנדס תנועה המקובל על שני הצדדים שלאחר פגישות עם ענתבי הכין תוכנית חדשה לרמזורים. לאחר עיכובים רבים כולל השתהות משרד התחבורה שצריך לאשר את השינויים והבעיות הבטחוניות בקיץ שגרמו נזק לסנכרון הרמזורים, עיריית ירושלים החלה בימים האחרונים לבצע את התוכנית שתכלול בין היתר מתן אפשרות למעבר מכוניות בצמתים רק לפי דרישה וכן מעבר הולכי רגל במעברי החציה לפי דרישה. כיום במקרים רבים גם כאשר אין תנועה מכיוון הרחובות המשיקים, דוד ניב ושמואל תמיר, נחתן זמן רמזור ירוק לכניסה ויציאה מרחובות אלו. כמו כן ניתן זמן ירוק במעברי החציה גם כשאין הולכי רגל שרוצים לעבור את הכביש. מתן ירוק לפי דרישה יאפשר זרימה טובה יותר של התנועה לאורך יקותיאל אדם וביחד עם שינויים נוספים בתזמוני הרמזורים אמורה להיות הקלה בתנועה. בימים אלו (בלילות) החל הקבלן מטעם העירייה לחרוץ בכמה מקומות בכביש חריצים שישמשו לגלאי רכבוכן להציב עמודים במעברי החציה עליהם יותקנו הלחצנים שניתן יהיה ללחוץ עליהם על מנת לעבור כביש.   בתוך מספר שבועות יושלמו ההתקנות ותכנות הרמזורים וניתן יהיה לראות אם המהלך יעזור להקלת פקקי התנועה. חברת מועצת העיר יעל ענתבי מסרה כי היא שמחה על כך שעל אף כל המכשולים הצליחה לבסוף להביא לביצוע השינויים בתקווה להמשך פעילות מוצלחת למען תושבי הפסגה.

 

קרית עמנואל מורנו

דוא הדפסה PDF

מועצת העיר ירושלים אישרה ב 27.11.14 קריאת מתחם על שמו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל בפסגת זאבומתחם נוסף על שמו של רנ"ג פסקל יום טוב אברהמי ז"לשני השמות הוצעו ע"י חברת מועצת העיר יעל ענתבי. המתחם על שמו של סא״ל עמנואל מורנו ז״ל. נמצא בין רח' גל במזרח לשד' משה דיין במערב ובין רח' רחמילביץ' בדרום לשד' סיירת דוכיפת בצפון  וכולל מבני תרבות וקהילה רבים.המתחם כולל: ספרייה, אולם ספורט, מתנ"ס, תנועת הנוער בני עקיבא, בביצוע במתחם - היכל תרבות ופארק רובעי  ובתכנון מתקדם בריכת שחיה.שמו של המתחם ייקרא ״קריית עמנואל מורנו״.את ההצעה יזמה חברת מועצת העיר יעל ענתבי . לאחר שההצעה עברה בועדת אישים ובוועדת שמות בראשותו של סגן ראש העיר קובי כחלון, אושרה ההצעה במועצת העיר בשבוע שעבר. המתחם נבחר ע"י יעל ענתבי  בשיתוף משפחת מורנו, הוריו של עמנואל ז"ל,  המתגוררת  בפסגת זאב. סא"ל עמנואל מורנו (17 ביוני 1971 - 18 באוגוסט 2006) היה קצין בסיירת מטכ"ל בדרגת סגן אלוף, שנהרג במלחמת לבנון השנייה. נולד בצרפת, בן לסילביה ואילן מורנו.כשהיה בן שנה עלו הוריו לישראל אתו ועם שלושת אחיו הגדולים (אח נוסף נולד בישראל). מורנו למד בתיכון הרטמן ובתיכון הימלפרב בירושלים, וכן במחזור ב' במכינה הקדם צבאית בני דוד בישוב עלי.שירת בסיירת מטכ"ל ובשירות הביטחון הכללי 16 שנים, והגיע לדרגת סגן אלוף, שהוענקה לו כדרגה אישית על ידי ראש אמ"ן לשעבר - אהרן זאבי-פרקש. מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר הרצי הלוי תיאר את ייחודיותו כלוחם: "אם צה"ל הוא הצבא הטוב בעולם, וסיירת מטכ"ל היא היחידה הכי טובה בצה"ל, ועמנואל הוא הלוחם הכי טוב בסיירת מטכ"ל - אז עמנואל הוא הלוחם הכי טוב בעולם". השר אבי דיכטר, אף הוא מיוצאי סיירת מטכ"ל, תיאר אותו כמי שהיה בחוד החנית של הסיירת או בלשונו "בסיירת של הסיירת". במהלך השנים הוכשר לתפקידים ייחודיים, שדרשו מיומנות וסיכון מעל ומעבר לאלו של לוחם יחידה "רגיל". בין השאר השתתף במבצע לכידתו של מוסטפא דיראני בלבנון בשנת 1994, וכן פיקד על המבצע לחילוץ נהג המונית אליהו גוראל שנחטף בידי פלסטינים בשנת 2003 והוחזק במרתף באזור רמאללה.מורנו נהרג במלחמת לבנון השנייה לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקף, בפעולה באזור בעל בק שמנעה העברת נשק מאיראן ומסוריה לחזבאללה. מורנו היה בעל הדרגה הגבוהה ביותר בין לוחמי הסיירת שפשטו על יעדי חזבאללה בגזרת בעל בק. הידיעה על הפעילות דלפה לכלי התקשורת הלבנוניים ולחזבאללה, אך בחדר הפיקוד בקריה הוחלט להשלימה. בדרכו חזרה מן הפעילות נתקל הכוח במארב ומורנו, שעמד בראשו, נפגע ומת מפצעיו לאחר מכן.על פעילותו הביטחונית, כולל הפעולה שבה נהרג, הוטל איפול כבד, ועד היום יש איסור על פרסום תמונתו.חברת מועצת העיר יעל ענתבי אמרה כי כבוד גדול יהיה לעיר ולשכונת פסגת זאב בקריאת המתחם על שמו של גיבור ישראל. באותה ישיבה אושרה גם קריאת מתחם נוסף בפסגת זאב על שמו של רנ״ג פסקל יום טוב אברהמי ז״ל שהיה צלף ביחידת הימ״מ המשטרתית ונהרג בהיתקלות בגבול מצרים. פסקל יום טוב אברהמי נולד בצרפת ב-28 במאי 1962. בשנת 1977, בגיל 15, עלה לישראל. עם גיוסו לצה"ל התנדב לחטיבת הצנחנים ועבר מסלול הכשרה כלוחם וקורס מ"כים חי"ר. אברהמי לחם במלחמת לבנון ונפצע בקרבות בביירות. ב-1985 התגייס לימ"מ, שם שירת כלוחם במשך כ-15 שנה וכצלף בעשור האחרון לחייו ביחידה. במהלך שירותו, זכה לשני עיטורים מטעם משטרת ישראל: ב-1990 קיבל אברהמי את עיטור האומץ על חיסול יחידת מחבלים וב-1995 קיבל את עיטור המופת, כשהסתער על שלושה מחבלים שהיו בדרכם לפיגוע‏, ב-1988 השתתף אברהמי בכוח הפריצה ל"אוטובוס האמהות"‏. באחד המבצעים בחברון, כאשר כוח הימ"מ היה בנחיתות מספרית, אברהמי הסתער לבד על 4 מחבלים.אברהמי נהרג בערב 18 באוגוסט 2011 מירי מחבלים מגבול ישראל-מצרים כחלק מאירועי מתקפת הטרור בדרום ישראל ב-2011 בזמן שאבטח כוחות שעבדו בזירה. כאשר אברהמי נהרג, בגיל 49, הוא היה מוותיקי הלוחמים ביחידה.היה נשוי ואב לשלושה בנים, גר בפסגת זאב בירושלים.בחנוכה ה'תשע"ב (2011) זכה (לאחר מותו) בפרס בגין "עבור תרומתו לביטחון המדינה והיותו סמל למצוינות, אומץ לב והקרבה עבור המולדת".‏חברת המועצה יעל ענתבי אמרה, ״היה חשוב להנציח את פסקל בפסגת זאב, במקום שבו הקים את משפחתו. איתור המתחם ייעשה בקרוב בשיתוף עם המשפחה״.

 

סטטיסטיקה

מונה צפיות תוכן : 838096

חפשו אותנו...

Facebook

סקר

איפה אתם עורכים קניות גדולות של מוצרי מזון ומכולת
 

מבזקים

מבזקים


זמני השבוע

פרשת השבוע:
ויצא
כניסת השבת: 16:01
צאת השבת: 17:15

תמונת השבוע